Definitions

  1. super
  2. Pius
  3. tuus
  4. mōs, mōris (m)
  5. mātūrēscō, mātūrēscere, mātūruī
  6. lūcus, lūcī (m)
  7. pēdō, pēdere, pepēdī, pēditum
  8. videō, vidēre, vīdī, vīsum
  9. ut
  10. pectus, pectoris (n)